SEMINAR
Wintersemester 1999/2000
Deskriptive Mengenlehre
LITERATUR

 1. Projektive Mengen
  (Ke, §25, §37), (Mo, §1E)
 2. Determiniertheit und Regularitätseigenschaften
  Davis, Ann.Math.Stud. 52 (1964), (Ka, §27), (Ke, §21, §29), (Mo, §6A), Mycielski-Swierczkowski, FM 54 (1964)
 3. Borel-Determiniertheit
  (Ke, §20), Martin, Proving Determinacy, §2, (Mo, §6F)
 4. Meßbare Kardinalzahlen und Ultrapotenzen
  (Dr, §6), (Je, §27, §28), (Ka, §2, §5)
 5. Sharps
  (Dr, §8), (Je, §30), (Ka, §9)
 6. Baum-Darstellungen von Pi11 -Mengen und Shoenfields Absolutheitslemma
  (Ka, §12, §13), (Ke, §35), (Mo, §2D, §8F)
 7. Der Satz von Martin-Solovay
  (Ka, §15), Martin-Solovay, AM 89 (1969), (Mo, §8H)
 8. Analytische Determiniertheit
  Bruening-Räsch, Seminarvortrag HU Berlin, 1999 (Teil I), (Teil II), (Ka, §31), Schatz, Wissenschaftliche Arbeit, EKU Tübingen, 1998
 9. AD versus AC
  (Mo, §6A), (Ka, §27), Steinwand, Wissenschaftliche Arbeit, EKU Tübingen, 1998
 10. AD und aleph1
  (Ka, §28), Steinwand, Wissenschaftliche Arbeit, EKU Tübingen, 1998
 11. Über Theta
  (Ka, §28), (Mo, §7D)


Back


Last modified July 5th, 2001